Hymer Eriba Nova 390 mit Autarkpaket 12V

15.500,00 €